Szabályzat

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákkör Szabályzata (javaslat, 2022. 09. 09.)

1. A Tudományos Diákköri Tanács (TDT) a Debreceni Egyetem, (DE) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánjának megbízásából működik. A TDT a tudományos diákköri munkával kapcsolatos feladatokat látja el a Debreceni Egyetem ÁOK-n, illetve külön megállapodás alapján a következő karokon is: Fogorvostudományi Kar (FOK), Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) és Egészségtudományi Kar (ETK).
 
2. A Tudományos Diákkör (TDK) az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi. A DE Orvos-és Egészségtudományi (OE) TDK-nak tagja lehet a DE bármely beiratkozott hallgatója, továbbá más egyetemek hallgatói is, amennyiben befogadásukra a DE intézeteiben, klinikáin és tanszékein dolgozó oktatók/kutatók/klinikusok/témavezetők készek.
 
3. A TDK célja a hallgatók bekapcsolása az egyetem oktatási szervezeti egységeinek, ill. az egyetemmel kapcsolatban lévő más egészségügyi intézményeknek, valamint kutatóhelyeknek az oktató- és kutatómunkájába, betegellátó tevékenységébe, továbbá az ennek során elért eredmények számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.
 
4. A TDK szervezeti felépítése
 
4.1. Munkacsoportok
A TDK tevékenysége iránt érdeklődő hallgató jelentkezik annál a témavezetőnél, akinek irányítása mellett dolgozni kíván. A jelentkezés elfogadásáról a témavezető, végső soron az intézet/klinika vezetője dönt. A jelentkezés feltételeit az egyes intézetek (klinikák) maguk határozzák meg. TDK témavezető lehet szakorvos, illetve PhD fokozattal rendelkező a Debreceni Egyetem oktatási szervezeti egységein, ill. az egyetemmel kapcsolatban lévő más egészségügyi intézményekben, valamint kutatóhelyeken oktató vagy kutató álláson lévő személy. A Debreceni Egyetem PhD hallgatói csak társtémavezetők lehetnek egy a fenti feltételeknek megfelelő témavezető mellett.
A TDK-nak vannak regisztrált és teljes jogú tagjai. Regisztrált tag az, akinek jelentkezését a választott intézet vagy klinika elfogadja. Teljes jogú taggá akkor válik a hallgató, ha valamilyen dokumentálható tudományos tevékenységet (TDK pályamunka, tudományos közlemény, TDK konferencián vagy egyéb tudományos kongresszuson bemutatott előadás vagy poszter) tud felmutatni. A teljes jogú tagságról a hallgató igazolást kap a Tudományos Diákköri Tanácstól.
 
4.2. Intézeti (klinikai) diákkör
A felügyeleti jogot az intézet vagy klinika vezetője, illetve az általa megbízott TDK felelős gyakorolja. Az intézet (klinika) diákkörösei maguk közül évente hallgatói képviselőt választhatnak, aki bármikor visszahívható. A TDK felelős és a hallgatói képviselő feladata az intézeten (klinikán) belüli TDK munka szervezése, a szükséges adminisztratív feladatok ellátása (az adott intézetben dolgozó regisztrált és teljes jogú hallgatók nyilvántartása, TDK előadások bejelentésének visszaigazolása, pályamunkák hitelesítése), valamint kapcsolattartás a TDT-vel.
 
4.3. Kari diákkör
Fő döntéshozó szerve a Választmány, amely az ÁOK intézeti (tanszéki) TDK felelőseiből és hallgatói képviselőiből áll, összehívását (évente legalább egyszer) a Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége (TDTE), vagy tagjainak 2/3-a kezdeményezheti, döntéseit a jelen lévő tagok egyszerű többségével hozza. Feladata a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) és a TDT Elnökség következő bekezdésben részletezett tagjainak megválasztása, a TDK működésével kapcsolatos elvi döntések meghozatala, azok nyilvánosságának biztosítása.
A DE Orvos- és Egészségtudományi TDK irányítását a TDT végzi. A DE orvos- és egészségtudományi intézeteinek (tanszékeinek) TDK felelősei, ill. a TDT elnöke által jelölt ÁOK oktatók/hallgatók közül a Választmány választja meg a TDT ÁOK oktatói és hallgatói tagjait a TDT oktatói elnöke és oktatói titkára(i) kivételével. A TDT-nek az elnökségen kívül az ÁOK-ról 9 oktató/PhD hallgató (továbbiakban oktató) tagja van. Ezen kívül, amennyiben a többi kar (FOK, GYTK és ETK) bármelyike igényli, hogy a TDT ellássa az adott kar TDK munkával kapcsolatos feladatait is, az adott kar 1, szavazati joggal rendelkező oktatót delegál a TDT-be. A DE orvos- és egészségtudományi területen működő azon karai, melyek tanszékeiről a választás tanévét megelőző tanévben tartott helyi TDK konferenciára benyújtott előadások száma eléri az összes előadás számának 15%-át, a fentiekben meghatározott létszámon felül további 1 oktató tagot delegálhantak a TDT-be. A TDT hallgatói tagjainak létszáma (az elnökséget nem beleértve) megegyezik a TDT elnökségen kívüli oktatói tagjainak számával. A TDT-be a FOK, GYTK és ETK az oktatói delegáltakkal azonos létszámban delegálja a hallgatói képviselőit. A fenti létszámon felül a TDT elnöksége javaslatot tehet legfeljebb 2-2 oktató, ill. hallgató felvételére a TDT-be az adott tanév első TDT ülését megelőzően, mely javaslatról a TDT az adott tanév első ülésén dönt.
A TDT végrehajtó szerve az elnökség (TDTE). Tagjai az elnök és az oktatói titkár(ok), akiket a DE ÁOK dékánja nevez ki, valamint a hallgatói elnök és hallgatói titkár, akiket az elnök jelölése alapján a Választmány választ meg. Az elnökség hallgatói tagjaival szemben elvárás, hogy kiemelkedő tudományos diákköri tevékenységet és tanulmányi munkát fejtsenek ki. Amennyiben egynél több oktatói titkár kerül kinevezésre a TDTE-be, a titkárok a feladatokat egymás között – a TDTE többi tagjának egyetértésével – minden tanév elején megosztják. Mindazon esetekben, amikor egyéb szabályzatok a TDT általános titkárát nevesítik, a meghatározott feladatmegosztás alapján a TDT bármely oktatói titkára elláthatja a feladatot.
A TDT elvi irányító és érdekképviseleti szerve az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT).
 
5. A TDK működése
5.1. Mind a regisztrált, mind a teljes jogú diákkörös a választott intézetben (klinikán) témavezetője irányításával dolgozik. Külön engedéllyel használhatja az intézet (klinika) kutatási eszközeit, műszereit, vegyszereit, besegíthet a klinikai betegellátásban. Témavezetője engedélyével beszámolhat munkájáról TDK előadás, TDK pályamunka (lásd 1. sz. melléklet) és egyéb, nem a TDK keretében megvalósított formában. A TDK előadás és a TDK pályamunka esetében mind a szerzők, mind pedig a témavezetők száma maximum kettő lehet.
Joga van részt venni a TDK rendezvényein, tudományos diákköri tevékenységét diplomamunkával egyenértékűként elismertetni (lásd 2. sz. melléklet). Demonstrátori megbízást vállalhat, demonstrátori státuszra, illetve a TDT által meghirdetett ösztöndíjakra pályázhat.
5.2. A TDT határozatait ülésein hozza. Az ülést a TDT elnöke, vagy megbízásából a TDTE más tagja hívhatja össze. Az ülések időpontját, helyszínét és a tárgyalandó napirendi pontokat az ülés kezdete előtt legalább 5 naptári nappal ki kell hirdetni. A TDT határozatait a jelen lévő tagok egyszerű többségével hozza; azokat a honlapján keresztül nyilvánossá teszi. A szavazás akkor érvényes, ha a TDT tagjainak több, mint 50 %-a jelen van.
5.2.1. Személyi kérdést nem érintő ügyekben a TDT elnöke kezdeményezhet elektronikus szavazást, mely esetben a TDT tagjai a regisztrált e-mail címükről küldött üzenetben vagy a TDK honlapján kialakított felületen adhatják le szavazatukat a szavazás meghirdetésekor megadott időpontig. A szavazás lezárásának ideje nem lehet korábbi a meghirdetést követő hetedik naptári nap éjfélnél. Az elektronikus szavazás akkor érvényes, ha a TDT tagjainak több, mint 50 %-a leadja szavazatát. Amennyiben a TDT legalább három tagja az adott kérdést elektronikus szavazásra alkalmatlannak tartja és ezt az álláspontját jelzi a TDT elnökének a szavazás lezárulta előtt, akkor az elektronikus szavazás az adott kérdésben érvénytelen. Ilyen esetekben a TDT elnökének 30 napon belüli időpontra TDT ülést kell összehívnia az 5.2. pontnak megfelelően, ahol kötelező napirendi pontként a tanácsnak szavaznia kell az adott kérdésről.
5.3. A TDK működési költségeit a TDT által megnyert pályázati pénzből és a DE ÁOK által biztosított keretből fedezi.
5.4. A TDT dönt a TDK munkatervéről és a pályázati vagy kari keretekből a TDK céljaira felhasznált pénzügyi támogatásról. Intézményi konferenciákat szervez, gondoskodik a bíráló bizottságok felállításáról. Nyilvántartásba veszi (teljes jogú TDK taggá nyilvánítja) azokat a hallgatókat, akik munkájukról TDK előadás vagy pályamunka formájában már számot adtak. Külön kérelemre nyilvántartásba veszi (teljes jogú TDK taggá nyilvánítja) azokat a hallgatókat, akik tudományos társaságok kongresszusain szerepeltek vagy tudományos folyóiratban publikáltak. A TDT ösztöndíjakat, tanulmányutakat hirdethet meg, és a pályázatok alapján dönt a támogatások mértékéről és odaítéléséről. A TDT hallgató és oktató képviselőket küld az OTDT szakbizottságaiba.
5.5. A TDT javaslatot tesz a Weszprémi-díj, Török József-díj, a demonstrátori és Endes Pongrác-ösztöndíj (lásd 3. sz. melléklet) és a Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíj odaítélésére. A TDT a rendelkezésre álló források függvényében saját hatáskörben meghirdethet a hallgatók tudományos munkáját támogató ösztöndíjakat. Az ösztöndíjakra történő javaslattétel során a TDT a hallgató tanulmányi eredményét, korábbi TDK és demonstrátori munkáját (előadások, pályamunkák, közlemények) veszi figyelembe, a szempontrendszert a TDT saját hatáskörben állítja fel.
5.6. A TDTE irányítja és összehangolja az intézeti (klinikai) diákköri tevékenységet. Működése közvetlenül az ÁOK dékánjának felügyelete alá tartozik.
5.7. A TDT hivatalos kommunikációs felülete a honlapja (oetdk.unideb.hu illetve régi honlapja a tdk.med.unideb.hu). A TDK működésével kapcsolatos hatályos szabályzatokat a TDT a honlapon naprakészen közzéteszi. A honlapon közzétett információk nyomon követése a TDK-ban érdekelt hallgatók és oktatók feladata.
5.8. A TDT hivatalos képviseletét az elnök látja el. Az elnök meghatározott ügykörökben képviseleti joggal ruházhatja fel a TDTE más tagjait.

1. sz. melléklet
A TDK pályamunkák beadásának és elbírálásának rendje
1. A TDK pályamunkákat a TDK honlapján közzétett technikai leírás szerint kell benyújtani.
2. A pályamunka függelékében kötelező pontosan megjelölni a hallgató által személyesen végzett munkafolyamatokat. A pályamunka bírálatra való kiadásának feltétele a beadási formának megfelelő dokumentumok TDT-hez történő hiánytalan megérkezése. A TDT a TDK pályamunkák készítésének kiadott szempontjait figyelembe nem vevő pályamunkákat bírálat nélkül visszautasítja. A pályamunka készítésének szempontjait tartalmazó „Szempontok pályamunka készítéséhez” című kiadvány a TDT honlapjáról tölthető le.
3. A pályamunkák beadása és bírálata a szorgalmi- és vizsgaidőszakok alatt folyamatos, július és augusztus hónapokban azonban szünetel. Azon végzős hallgatók számára, akik a TDK pályamunkát diplomamunkaként kívánják elfogadtatni, a TDT minden tanév I. félévének 5. oktatási hetéig közzé teszi a TDK pályamunka beadásának határidejét. Ezen határidő nem lehet korábbi, mint január 15. A határidőn túl benyújtott pályamunkák esetében a bírálati folyamat időben történő lezárása és emiatt a diplomamunkaként történő elfogadás nem garantálható.
Ha a hallgató elfogadott pályamunkáját valamilyen pályázathoz kívánja mellékelni, vagy diplomadolgozatként történő elfogadtatás után diplomadolgozat tárgyként az adott szemeszterben érvényesíteni kívánja, akkor figyelembe kell vennie azt, hogy a teljes elbírálási folyamat időigénye 90 nap. Ilyen esetekben a pályamunka beadása nem következhet be később, mint az adott pályázat beadási határideje, vagy a szemeszter lezárása előtti 91. nap.
4. A bírálókat az ÁOK dékánjának nevében a TDTE kéri fel. A vélemények alapját a tudományos folyóiratok bírálói által követett szempontok képezik, formai vonatkozásban a „Pályamunka értékelési szempontok” című TDK kiadvány az irányadó. A kiadvány szempontjainak nem megfelelő bírálatok a pályamunka értékelése szempontjából nem vehetők figyelembe. A bírálóknak a TDTE által szabott intervallum, de legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre a bírálatuk elkészítésére. A bírálók véleményére a szerzők írásban válaszolnak, a bírálat megérkezését követő 15 napon belül. A válasz alapján a bírálóknak további 15 nap áll rendelkezésre a pályamunkáról alkotott végső véleményük elkészítésére. A szerzői válaszok (szükség esetén átdolgozott pályamunka) és a két végső bírálói vélemény alapján a TDTE érdemi döntést hoz a pályamunkával kapcsolatos teendőkről, és a témavezetőt, ill. a hallgatót elektronikus úton (e-mail) értesíti. Amennyiben a két bíráló egymástól alapvetően eltérő döntést hoz (a pályamunkát elfogadja - nem fogadja el), a pályamunkát egy harmadik, független bírálónak kell kiküldeni, akinek 15 nap áll rendelkezésre a pályamunkáról alkotott bírálat elkészítésére. A pályamunka elfogadásáról szóló döntést legkésőbb a beadást követő 90. napon el kell juttatni a pályamunkát beadó hallgató számára. A TDT oktatói titkárának a feladata annak biztosítása, hogy amennyiben a pályamunkát benyújtó hallgató eleget tesz a fentebb meghatározott formai és időbeli követelményeknek, akkor a pályamunka elfogadásáról szóló végső döntés 90 napon belül megszülessen. Amennyiben a pályamunka kijelölt bírálói a megadott határidőre nem végzik el a bírálói feladatukat és ennek következtében a pályamunkával kapcsolatos végső döntés várhatóan ezen időtartamon belül nem születne meg, a TDT oktatói titkárának joga van pótbírálót kijelölni a TDT oktató/PhD hallgató tagjai közül. A kijelölt pótbírálónak a bírálatot a TDT oktatói titkára által (a teljes eljárásra rendelkezésre álló 90 napos határidő figyelembe vételével) meghatározott határidőn belül kell elkészíteni. A bírálói aktivitásról a TDT oktatói titkára köteles hivatalos jelentést készíteni a TDT elnök vagy az Orvos- és Egészségtudományi Karok dékánjainak kérésére.
5. Az elfogadott TDK pályamunka egy példányát az intézet/klinika TDK felelőse elhelyezi az intézet/klinika elektronikus archívumában, igény szerint pedig bekötve az intézet/klinika könyvtárában. A TDT elnöksége az elfogadott pályamunkákat elektronikus formátumban archiválja a pályamunka angol címével együtt. A TDT pályamunka elfogadását igazoló okiratot az elfogadott pályamunka elektronikus archiválásra alkalmas változatának hiánytalan megérkezése után állítja ki.
6. A TDT az elfogadott pályamunkákat a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumába helyezi el, amely folyamat méltányolható okból a pályamunka szerzőjének, ill. szerzőinek a témavezető(k) által is támogatott, írásban, a pályamunka elfogadása előtt előterjesztett kérése alapján legfeljebb két évig késleltethető. A késleltetésre vonatkozó kérés elbírálását a TDTE végzi.
 
2. melléklet
TDK pályamunka elfogadása diplomamunkaként
A TDK-ban végzett tevékenység és az annak során nyert eredmények alapját képezhetik a diplomamunkának. Elfogadott, egyszerzős pályamunkát diplomamunkaként történő elfogadásra kétféleképpen lehet benyújtani:
1. átdolgozott formában a diplomamunkákra érvényes formai előírásoknak megfelelően. A diplomamunkaként beadott átdolgozott pályamunkát a kijelölt bírálók ugyanolyan módon értékelik, mint a többi diplomamunkát. Ebben az esetben a munka bírálatát a hallgató karának Tanulmányi Osztálya irányítja.
2. eredeti formában, átdolgozás nélkül. Ebben az esetben a TDT által kiadott adatlapot kitöltve az ÁOK, Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályhoz kell benyújtani az erre irányuló igényt. A többszerzős pályamunkát változatlan formában csak az első szerző használhatja fel diplomamunkaként, de ebben az esetben is szükséges a másik szerző írásbeli lemondó nyilatkozata, amit csatolni kell a diplomamunkaként történő beadáshoz. Többszerzős pályamunkát a másodszerző diplomamunkaként csak átdolgozott formában, az első szerző írásbeli hozzájárulása, ill. lemondó nyilatkozata csatolásával adhat be. Ebben az esetben a diplomamunkaként beadott pályamunkát a kijelölt bírálók ugyanolyan módon értékelik, mint a többi diplomamunkát. Egy pályamunka – akár változatlan formában, akár átdolgozás után – csak egy alkalommal adható be diplomamunkaként. Amennyiben a pályamunka eredeti formában került beadásra (egyszerzős, ill. az első szerző által benyújtott többszerzős munkák), a pályamunka hivatalos bírálata automatikusan elfogadható a diplomamunka opponensi véleményeként. Diplomamunkaként csak az a pályamunka fogadható el, melynek anyagából az a szerző, aki a pályamunkát diplomamunkaként kívánja elfogadtatni, a pályamunkával megegyező címmel elsőszerzős előadást tartott a helyi TDK konferencián. További feltétel, hogy minden helyi TDK konferencián elhangzó előadás végén a hallgató köteles egy olyan ábrát bemutatni, amely részletezi, hogy az előadó(k)nak mi volt a saját munkája a bemutatott anyagban.
Az előadás akkor fogadható el diplomamunka védésként, ha a zsűri érvényes szavazatainak 2/3-a ezt támogatja. Az előadás ekkor „jeles” érdemjeggyel kerül elfogadásra diplomamunka védésként. A védésként történt elfogadás csak akkor érvényesíthető, ha a hallgató a témából ugyanazzal a címmel pályamunkát is adott be, amit diplomamunkaként elfogadtak. TDK pályamunkaként, ill. diplomamunkaként elfogadható lektorált folyóiratban megjelenő in extenso elsőszerzős közlemény is. Ebben az esetben a cikk egy példányát be kell nyújtani a TDT-hez, amiről a TDT Elnöksége által kijelölt kéttagú bizottság eldönti, hogy elfogadható-e TDK pályamunkaként. TDK pályamunkaként elfogadott közlemény felhasználható diplomamunkaként, ha a hallgató azt az ÁOK, Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztálynál kezdeményezi. Ehhez mellékelni kell
(1) a közlemény egy példányát,
(2) a TDTE által kiadott minősítést arról, hogy a közlemény TDK pályamunkaként elfogadható.
TDK pályamunkaként elfogadott közlemény csak abban az esetben fogadható el diplomamunkaként is, ha a szerző rendelkezik a közleménynek megfelelő témában tudományos diákköri konferencián tartott előadással. Az elfogadás feltétele, hogy az előadást az a hallgató tartsa, aki a pályamunkát diplomamunkaként kívánja elfogadtatni.
 
3. melléklet
Demonstrátori és Endes Pongrác-ösztöndíj szabályzat
1. A DE legkiválóbb hallgatói nem díjazott egyetemi demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató munkába. A megbízást a Tudományos Diákköri Tanács javaslata alapján a DE Orvos- és Egészségtudományi karainak azon dékánja ítéli oda, amely karhoz tartozó szervezeti egységben a hallgató az oktatómunkát végzi. A demonstrátori rendszer célja a jól tanuló, sikeres TDK és oktató munkát folytató hallgatók elismerése. Sikeres tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori aktivitás és kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén a TDT javaslata alapján a DE Orvos- és Egészségtudományi karainak dékánjai Endes Pongrác-ösztöndíj adományozásáról is döntenek.
2. Az Endes Pongrác-ösztöndíjra a pályázatot az Általános Orvostudományi Kar dékánja hirdeti meg, melyhez csatlakozhatnak az orvos- és egészségtudományi képzést folytató karok dékánjai is. Endes Pongrác-ösztöndíjra pályázhat a Debreceni Egyetem minden hallgatója, aki a DE Orvos- és Egészségtudományi karainak valamely oktatási szervezeti egységében (OSZE) demonstrátori tevékenységet végez. Amennyiben a hallgató külföldi tartózkodása vagy más ok miatt nem tud eleget tenni oktatási kötelezettségeinek, köteles az Endes Pongrác-ösztöndíjról írásban lemondani.
3. Az Endes Pongrác-ösztöndíj és a nem díjazott demonstrátori státusz odaítélése minden szemeszter elején csakis az adott egy szemeszterre történik. A pályázatok beadásának határideje nem lehet a szemesztert legkésőbb kezdő évfolyam (a DE ÁOK általános orvos szak szigorló évének kivételével) első oktatási hetének a vége előtt. A TDT a beérkezett pályázatokat rangsorolja. A rangsor alapján a TDT az egyes pályázatok esetében nem díjazott demonstrátorságra tesz javaslatot, vagy nem javasolja a demonstrátori státusz odaítélését.
 
A nem díjazott demonstrátori státusz feltételei:
1. szemeszterenként legalább 14 óra oktatás
2. legalább 4,0-es ösztöndíjindex az utolsó két félév átlagában. Hatodéves orvostanhallgatók esetén az 5. év két félévében elért átlagot kell figyelembe venni. Mesterképzésre járó első éves hallgatók esetén az alapképzés féléveit is figyelembe véve az utolsó két félévben elért átlagokat kell beszámítani az értékelésbe.
 
Az Endes Pongrác ösztöndíj feltételei:
1. Az adott félévben elnyert nem díjazott demonstrátori státusz
2. korábban nem díjazott demonstrátori státuszban oktatott minimum 1 szemeszter
 
Az Endes Pongrác kiemelt ösztöndíj feltételei:
1. Az adott félévben elnyert nem díjazott demonstrátori státusz
2. A demonstrátori státusz elnyeréséhez megállapított átlagos ösztöndíjindex legalább 4,5.
3. Endes Pongrác ösztöndíj elnyerése legalább egy korábbi szemeszterben
4. a DE helyi TDK konferenciáján bemutatott elsőszerzős előadás vagy a DE Tudományos Diákköri Tanácsához benyújtott, elfogadott elsőszerzős pályamunka.
 
Az Endes Pongrác ösztöndíj kifizetése kari szinten, ösztöndíj formájában történik. Az a hallgató, aki nem rendelkezik nem díjazott demonstrátori státusszal, az OSZE vezetőjének döntése alapján szintén folytathat oktatási tevékenységet, ez azonban nem tekinthető egyenértékűnek a demonstrátori státusszal. Ennek esetleges anyagi elismeréséről az az OSZE dönt, ahol a hallgató oktat.
4. A demonstrátori státuszra, ill. az Endes Pongrác-ösztöndíjra beadott pályázatnak tartalmaznia kell a szaktárgyi vizsgák eredményét, az előző két szemeszter (az általános orvos szak szigorló évén az 5. év két félévének) ösztöndíjindexét, a TDK tevékenység idejét, a TDK-s eredmények rövid összefoglalását, illetve a korábbi demonstrátori megbízatás(oka)t.
5. A pályázatokat a hallgatónak a TDT honlapján található elektronikus űrlap használatával kell benyújtania a TDT-hez. A kitöltött űrlapot az elektronikus benyújtást követően nyomtatott formában azon OSZE-hez is be kell nyújtani, amelyikben a hallgató demonstrátori tevékenységet kíván folytatni. Az OSZE vezetője a pályázatokat rangsorolja, s rajtuk a javasolt megbízás jellegét az adott félévben hány óra demonstrátori tevékenységfeltünteti. A pályázatokat az OSZE TDK felelőse a TDT adminisztrátorához juttatja el. Csak a hallgató által elektronikus formában beadott és az OSZE által a TDT adminisztrátorához nyomtatott formában is eljutatott pályázatok tekinthetőek érvényesnek. Bármely változat hiánya vagy a két változat hallgató által kitöltendő része közötti bárminemű eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
6. A TDTE a pályázatok tartalmát az ÁOK, Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályával ellenőriztetheti, és a feltételeknek megfelelő pályázatokat a TDK tevékenység és az oktatómunka alapján rangsorolja.
7. Az Endes Pongrác-ösztöndíj összegét (mindkét kategóriában) a DE ÁOK, FOK, GYTK és ETK mindenkori költségvetése szabja meg. Kifizetése kari szinten a tárgyhónapban, a többi hallgatói járandósággal együtt történik. A végleges döntést az érintett karok dékánjai hozzák meg mind a kiadott ösztöndíjak számával, mind pedig azok összegével kapcsolatban.

Hírek

Új szakkollégium az IK-án
2021 december 13. 09:52 (hétfő)
Fókuszban a gyógyszervizsgálatok
2021 december 11. 13:27 (szombat)
Online toboroz az Egészségügyi Kar
2021 december 8. 08:54 (szerda)
Középpontban az idősek
2021 december 7. 11:19 (kedd)
Fókuszban a zöld biotechnológia
2021 december 6. 14:51 (hétfő)