Endes Pongrác-ösztöndíj

Endes Pongrác-ösztöndíj

A pályázatot elektronikusan kell létrehozni, majd a rendszer által generált űrlapot kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva kell leadni az intézeti TDK-felelősnek, aki majd továbbítja a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácshoz (Derzsi Judit, TDT adminisztrátor, Oktatásszervezési központ, 103. szoba).
A DE legkiválóbb hallgatói nem díjazott egyetemi demonstrátori megbízással illetve Endes Pongrác-ösztöndíj keretében, melyeket a Tudományos Diákköri Tanács javaslata alapján az adott kar dékánja hagy jóvá, bevonhatók a DE Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar, Egészségügyi Kar Intézeteiben és Klinikáin folyó oktató munkába. A demonstrátori rendszer célja a jól tanuló, sikeres TDK és oktató munkát folytató hallgatók elismerése. Sikeres tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori aktivitás és kiemelkedő tanulmányi eredmény alapján a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács (TDT) javaslata alapján a Tanulmányi Bizottság Endes Pongrác-ösztöndíj adományozásáról is dönt. Az Endes Pongrác-ösztöndíj és a nem díjazott demonstrátori státusz odaítélése minden szemeszter elején egy szemeszterre történik. A TDT a beérkezett pályázatokat rangsorolja. A rangsor alapján a TDT az egyes pályázatok esetében nem díjazott demonstrátorságra tesz javaslatot, vagy nem javasolja a demonstrátori státusz odaítélését. A feltételeknek megfelelő hallgatók számára a meghatározott keretek erejéig a TDT Endes Pongrác-ösztöndíj adományozását javasolhatja. A javaslatot az Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok dékánjai elé terjeszti, akik az adott kar anyagi lehetőségeinek megfelelően hozzák meg a végleges döntést mind a kiadott ösztöndíjak számával, mind pedig azok összegével kapcsolatban. Az Endes Pongrác-ösztöndíjra a pályázatot az Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok dékánjai nevében a TDT hirdeti meg. Endes Pongrác-ösztöndíjra pályázhat a Debreceni Egyetem minden hallgatója, aki a DE Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Kar Intézeteiben vagy Klinikáin demonstrátori tevékenységet végez. A pályázatok beadásának határideje nem lehet a szemesztert legkésőbb kezdő évfolyam (az általános orvos szak VI. évfolyam kivételével) első oktatási hetének a vége előtt. A pályázatok elbírálása szemeszterenként történik. Amennyiben a hallgató külföldi tartózkodása vagy más ok miatt nem tud eleget tenni oktatási kötelezettségeinek, köteles az Endes Pongrác-ösztöndíjról írásban lemondani. Az Endes Pongrác-ösztöndíjban részesülők száma nem haladhatja meg a DE Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karokon a III-VI. évfolyamon tanuló hallgatók létszámának 4%-át (amennyiben erről más értelmű döntés nem születik).

A nem díjazott demonstrátori státusz feltételei:
1. szemeszterenként legalább 14 óra oktatás
2. legalább 4,0-es ösztöndíjindex az utolsó két félév átlagában hatodéves orvostanhallgatók esetén az 5. év két félévében mesterképzésre járó első éves hallgatók esetén az alapképzés féléveit is figyelembe véve az utolsó két félév két lezárt félévvel még nem rendelkező alap- vagy osztatlan képzésre járó hallgatók esetén a már teljesített összes félévet figyelembe véve.

Az Endes Pongrác-ösztöndíj feltételei:
1. szemeszterenként legalább 14 óra oktatás
2. korábban nem díjazott demonstrátori státuszban oktatott minimum 1 szemeszter
3. legalább 4,0-es ösztöndíjindex az utolsó két félév átlagában hatodéves orvostanhallgatók esetén az 5. év két félévében mesterképzésre járó első éves hallgatók esetén az alapképzés féléveit is figyelembe véve az utolsó két félév két lezárt félévvel még nem rendelkező alap- vagy osztatlan képzésre járó hallgatók esetén a már teljesített összes félévet figyelembe véve.

Az Endes Pongrác kiemelt ösztöndíj feltételei:
1. szemeszterenként legalább 14 óra oktatás
2. Endes Pongrác-ösztöndíj elnyerése legalább egy korábbi szemeszterben
3. legalább 4,5-ös ösztöndíjindex az utolsó két félév átlagában hatodéves orvostanhallgatók esetén az 5. év két félévében mesterképzésre járó első éves hallgatók esetén az alapképzés féléveit is figyelembe véve az utolsó két félév két lezárt félévvel még nem rendelkező alap- vagy osztatlan képzésre járó hallgatók esetén a már teljesített összes félévet figyelembe véve
4. a DE helyi TDK konferenciáján bemutatott elsőszerzős előadás vagy a DE Tudományos Diákköri Tanácsához benyújtott, elfogadott elsőszerzős pályamunka.

Az a hallgató, aki sem díjtalan demonstrátori státusszal sem Endes Pongrác-ösztöndíjjal nem rendelkezik, szintén folytathat oktatási tevékenységet, ami azonban nem jár egyetemi demonstrátori státusszal. Ennek esetleges anyagi elismeréséről az Intézet vagy Klinika dönt, ahol a hallgató oktat. A beadott pályázatnak tartalmaznia kell a szaktárgyi vizsgák eredményét, az előző két szemeszter (VI. év esetén az V. év két szemeszterének) ösztöndíjindexét, a TDK tevékenység idejét, a TDK-s eredmények rövid összefoglalását, beleértve a korábbi demonstrátori megbízatást.  A pályázat benyújtásához a TDT elektronikus felületet biztosít. Csak az ezen beadott pályázatok érvényesek amennyiben az onnan kinyomtatott űrlap nem hiányos vagy nem hibás. A hallgató által aláírt pályázatot az Intézet vagy Klinika TDK felelősének kell leadni az adott félévben általa meghatározott határidőig. A pályázatokat az Intézet vagy Klinika TDK felelőse a TDT-hez (Derzsi Judit, TDT adminisztrátor, Oktatásszervezési központ, 103. szoba) továbbítja. A TDT Elnöksége a pályázatok tartalmát a Tanulmányi Osztállyal ellenőrizteti, és a feltételeknek megfelelő pályázatokat a TDK tevékenység és az oktatómunka alapján rangsorolja. A javaslat alapján az adott kar dékánja hoz végleges döntést.  Az Endes Pongrác-ösztöndíj összegét a DE Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok mindenkori költségvetése szabja meg. Kifizetése Kari szinten a tárgyhónapban, a többi hallgatói járandósággal együtt történik.

Hírek

Új szakkollégium az IK-án
2021 december 13. 09:52 (hétfő)
Fókuszban a gyógyszervizsgálatok
2021 december 11. 13:27 (szombat)
Online toboroz az Egészségügyi Kar
2021 december 8. 08:54 (szerda)
Középpontban az idősek
2021 december 7. 11:19 (kedd)
Fókuszban a zöld biotechnológia
2021 december 6. 14:51 (hétfő)